نام اسپانیا

اسکرول کنید

نام “اسپانیا” به زبان اسپانیایی به شکل “España” نوشته می‌شود و این کشور به نام “Reino de España” (حکومت پادشاهی اسپانیا) شناخته می‌شود. نام اسپانیا از واژه‌های لاتین “Hispania” نشات گرفته است. واژه Hispania به عنوان نام یکی از اقالیم رمی در شبه‌جزیره ایبری (همان اسپانیا و پرتغال امروزی) به کار رفته است.

Hispania به واژه‌های لاتینی “Hispalis” یا “Hispalis Ulterior” اشاره داشت، که به معنای “سکونتگاه هیسپالی” بود. نام “Hispalis” نیز به نظر می‌آید از واژه‌های فنیسی “spn” نشات گرفته باشد، که به معنای “ارضی” یا “سرزمین” بوده است.

بنابراین، نام اسپانیا به معنای “سرزمین هیسپانیایی” یا “سرزمین اسپانیایی” ترجمه می‌شود و به ارتباط با نژادهای فنیسی و رومی در شبه‌جزیره ایبری اشاره دارد. این نام از زمان استعمار رومی در این منطقه به کار گرفته شده و به تدریج تبدیل به نام کشور اسپانیا شده است. 

در کل، نام “اسپانیا” نشأت گرفته از نام‌ها و تغییرات تاریخی در طول زمان و نمایانگر فرهنگ و تاریخ این کشور است.